Threesology Research Journal
Three Wise Men Poem
~ Filipino ~

(The Study of Threes)
http://threesology.org


(Translations are listed in the order they appear on the poster.)

~ English ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--english.php

~ German ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--german.php

~ Finnish ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--finnish.php

~ Czechoslavakian ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--czechoslavakian.php

~ Spanish ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--spanish.php

~ French ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--french.php

~ Italian ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--italian.php

~ Hungarian ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--hungarian.php

~ Filipino ~
http://www.threesology.org/3-wise-men--filipino.phpTatlong Pantas Na Lalaki


Tatlong Pantas Na Lalaki ang sa akin ay
dumating dala ay tatlong handog, isang Paskong umaga
sa isang tala sila ay summunod upang makita,
ang bagong silang na haring taga-pagligtas
At noong ako ay bata pa
isip bata kong tinutuklas ang daigdig
Ako ay nawala ng tatlong araw
ngunit sa loob ng tahanan ng Dyos, ako ay ngumiti
Isang Espiritu ang sa ilang ako ay dinala
uplang tatlong ulitna tuksuhin ng Dyablo
ang maglingkod sa kanya ang nithi ni Satanas ngunit sa
jumadalaw na nga anghel ibinigay ang aking kaluluwa
upang ang lahat ay maka alala aking itinuro-
"Magtanong, Maghanap at Kumatok"
dahil sa mga susing ito, lahat ay isinuko
at ang mga pintuan ng Kalangitan ay nabuksan
Ako ay tatlumpu at tatlong taon nagsasalita
ukol sa Pananampalataya, Pag-asa at Kawanggawa
akala ng iba ako ay masama, mapangahas naman ang tawag
ng iba, ngunit ang ginawa ko, ginawa ko para sa iyo
"Hindi ako," ang tugon ni Pedgo
Ng tanungin kung isa siya sa mga disipulo
Ang kanyang ikatlong pagtanggi ay naganap ng ako ay ilayo
Bago tumilaok ang tandang na manok
Maraming nag-isip tatlong ulit kong ibinaba ang kurus
sa daan patungo sa pagpapakuan
na kasabay ang dalawang nahatulang tampalasan,
na kaming tatlo sa langit ang tungo
Ang paniwala tatlong pako ang ginamit
sa dalawang kamay at mga paa
- galit ang inaasahan ng mga nagpagarusa
ngunit mahinahon kong winika:
"Kahit laman ko ay nauuhaw
dugo ay umaagos sa bawat kamay
Ama ko patawarin mo po sila
sapagkat hindi sila nakakaunawa"

Isinulat ni Pilato sa aking ulunan
sa salitang Griyego, Latin at Hebreyo,
sa isang kahoy na mababasa:
"Jesus Nazareno Hari ng mga Hudyo
Ng sa ika-tatlo ng hapon nakatakda akong lumisan
upang ang mabubuhay sa kinabukasan ay maniwala.
Sabi ng iba nabanggit ko ang tatlong kataga:
"Ako ay nauuhaw"
Isang nilalang, ang nagmamadaling lumapit sa akin
may basahang binasa sa maasim na alak
mgunit may ibang pumigil at ang sabi "Bayaan mo siya!"
tingnan kung ililigtas ako ng Diyos sa tamang panahon
Sa ika-tatlong araw ng ako ay bumangon
matapos maipako sa kurus
at bawat isa na may malambot na puso ay nakabatid,
na ako ay namatay para sa lahat
Tatlong babae na may dalang mamahaling pabango
ang dumating upang sa aking ay ihaplos
ngunit ako ay naunang lumisan, sa Galileya
dahil doon kami maftatagpo
Ng maingat ng aking nga alagad,
Dalawang ulit akong dumating upang marinig
ng malapit sa dalampasigan ng Tiberyas,
ito pala ay ika-tatlo ko ng pagdalaw
Tatlong tanong ang kay Simeon Pedro
alam kong katulad din ng kanyang isasagot
ukol sa aking walang hanggang kamatayang pag-ibig
na ibinigay upang ang lahat lahat ay makinabang
Lahat ng kapangyarihan sa Langit at sa Lupa
ay ibinigay sa aking noon pa mang araw,
mula pa ng ako ay isilang
Ako ay aakyat at marami pa akong nais sabihin
Ngunit, upang ang lahat ng mga bansa ay mapagtanto
umaasa na lahat ng nilalang ay makikinig
na inutusan ko ang aking mga alagad na magbinyag,
"sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo"
Gaya ng magnanakaw sa gabi,
Ako ay darating sa iyo
bagaman at marami ang hindi naniniwala, Idadalangin
ko na sa inyong puso ang ilaw ko ay magliwanag
Ito ay hindi isang pagkakataon
na ang buhay ko ay sumusunod sa bilang-na-tatlo
ngunit ang kahulugan ang dapat mong malaman
na ang pagibig ko sa iyo ay hindi ka iiwan.

Filipino translation:
-by-
Roger S. Ruiz


Historical Note: I was told he had been a teacher. At the time of the translation, he was working in a concession stand at the flea market on a State Fair Grounds.Your Questions, Comments or Additional Information are welcomed:
Herb O. Buckland
herbobuckland@hotmail.com