Threesology Research Journal
Three Wise Men Poem Translations
English German Finnish Czechoslovakian Spanish French Italian Hungarian Filipino

Flag Counter
Visitors as of April 2nd, 2024
~ The Study of Threes ~
http://threesology.orgTatlong Pantas Na Lalaki


Tatlong Pantas Na Lalaki ang sa akin ay
dumating dala ay tatlong handog, isang Paskong umaga
sa isang tala sila ay summunod upang makita,
ang bagong silang na haring taga-pagligtas.

At noong ako ay bata pa
isip bata kong tinutuklas ang daigdig
Ako ay nawala ng tatlong araw
ngunit sa loob ng tahanan ng Dyos, ako ay ngumiti.

Isang Espiritu ang sa ilang ako ay dinala
uplang tatlong ulitna tuksuhin ng Dyablo
ang maglingkod sa kanya ang nithi ni Satanas ngunit sa
jumadalaw na nga anghel ibinigay ang aking kaluluwa.

upang ang lahat ay maka alala aking itinuro-
"Magtanong, Maghanap at Kumatok"
dahil sa mga susing ito, lahat ay isinuko
at ang mga pintuan ng Kalangitan ay nabuksan.

Ako ay tatlumpu at tatlong taon nagsasalita
ukol sa Pananampalataya, Pag-asa at Kawanggawa
akala ng iba ako ay masama, mapangahas naman ang tawag
ng iba, ngunit ang ginawa ko, ginawa ko para sa iyo.

"Hindi ako," ang tugon ni Pedgo
Ng tanungin kung isa siya sa mga disipulo
Ang kanyang ikatlong pagtanggi ay naganap ng ako ay ilayo
Bago tumilaok ang tandang na manok.

Maraming nag-isip tatlong ulit kong ibinaba ang kurus
sa daan patungo sa pagpapakuan
na kasabay ang dalawang nahatulang tampalasan,
na kaming tatlo sa langit ang tungo.

Ang paniwala tatlong pako ang ginamit
sa dalawang kamay at mga paa
- galit ang inaasahan ng mga nagpagarusa
ngunit mahinahon kong winika:

"Kahit laman ko ay nauuhaw
dugo ay umaagos sa bawat kamay
Ama ko patawarin mo po sila
sapagkat hindi sila nakakaunawa."


Isinulat ni Pilato sa aking ulunan
sa salitang Griyego, Latin at Hebreyo,
sa isang kahoy na mababasa:
"Jesus Nazareno Hari ng mga Hudyo.

Ng sa ika-tatlo ng hapon nakatakda akong lumisan
upang ang mabubuhay sa kinabukasan ay maniwala.
Sabi ng iba nabanggit ko ang tatlong kataga:

"Ako ay nauuhaw"


Isang nilalang, ang nagmamadaling lumapit sa akin
may basahang binasa sa maasim na alak
mgunit may ibang pumigil at ang sabi "Bayaan mo siya!"
tingnan kung ililigtas ako ng Diyos sa tamang panahon.

Sa ika-tatlong araw ng ako ay bumangon
matapos maipako sa kurus
at bawat isa na may malambot na puso ay nakabatid,
na ako ay namatay para sa lahat.

Tatlong babae na may dalang mamahaling pabango
ang dumating upang sa aking ay ihaplos
ngunit ako ay naunang lumisan, sa Galileya
dahil doon kami maftatagpo.

Ng maingat ng aking nga alagad,
Dalawang ulit akong dumating upang marinig
ng malapit sa dalampasigan ng Tiberyas,
ito pala ay ika-tatlo ko ng pagdalaw.

Tatlong tanong ang kay Simeon Pedro

alam kong katulad din ng kanyang isasagot
ukol sa aking walang hanggang kamatayang pag-ibig
na ibinigay upang ang lahat lahat ay makinabang.

Lahat ng kapangyarihan sa Langit at sa Lupa
ay ibinigay sa aking noon pa mang araw,
mula pa ng ako ay isilang
Ako ay aakyat at marami pa akong nais sabihin.

Ngunit, upang ang lahat ng mga bansa ay mapagtanto
umaasa na lahat ng nilalang ay makikinig
na inutusan ko ang aking mga alagad na magbinyag,
"sa ngalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo".

Gaya ng magnanakaw sa gabi,
Ako ay darating sa iyo
bagaman at marami ang hindi naniniwala, Idadalangin
ko na sa inyong puso ang ilaw ko ay magliwanag.

Ito ay hindi isang pagkakataon
na ang buhay ko ay sumusunod sa bilang-na-tatlo
ngunit ang kahulugan ang dapat mong malaman
na ang pagibig ko sa iyo ay hindi ka iiwan.

Filipino translation:
-by-
Roger S. Ruiz


Historical Note: I was told he had been a teacher. At the time of the translation, he was working in a concession stand at the flea market at the New Mexico State Fair Grounds in Albuquerque, New Mexico.

Here is the Google translation:


Tatlong marurunong na lalaki


Tatlong mga Pantas na Lalaki ang dumating sa akin
na may tatlong mga regalo, sa Pasko ng umaga
sinundan nila ang isang bituin upang makita
ang tagapagligtas na hari na bagong ipinanganak.

At noong bata pa ako
pagtuklas sa mundo habang nagpe-play ang bata
Nawala ako sa loob ng tatlong araw
ngunit sa loob ng bahay ng Diyos, ako ay ngumiti.

Isang espiritu ang humantong sa akin sa ilang
upang maging tatlong ulit na tinukso ng Diyablo
Nais ni Satanas na gawin akong isa sa kanya
ngunit nagbigay ako ng mga anghel sa pagbisita sa aking kaluluwa.

Nagturo ako upang ang lahat ay maalala-
"Magtanong, Humingi at Magpatumba"
para sa mga susi na ito, sumuko ang lahat ng mga bagay
at ang mga pintuan ng Langit ay na-unlock.

Ako ay 3 beses sampung plus 3 taong gulang
nagsasalita para sa Faith, Hope & Charity
naisip ng ilan sa akin na masama, ang iba ay tinawag ako na naka-bold
ngunit kung ano ang ginawa ko, ginawa ko para sa iyo.

"Hindi ako," ay ang lahat na sasabihin ni Pedro
nang tanungin kung isa siya sa aking mga disipulo
ang kanyang pangatlong pagtanggi ay dumating matapos ako ay pinalayo,
bago ang sandali ng isang tandang manok.

Maraming mga tingin ko bumaba ang krus ng tatlong beses
sa daan patungo sa aking pagkapako sa krus
at may dalawang iba pa na napatunayang nagkasala ng mga krimen,
na ang 3 sa amin ay nagsimula patungo sa Langit.

Ito ay naniniwala na ang tatlong kuko ay ginamit
upang itali ang bawat kamay at ang parehong mga paa
- Inaasam na inabuso ang mga namamatay ko
ngunit sa mga salita tulad ng mga ito pinili kong magsalita:

"At bagaman ang aking laman ay lubhang nahihirapan para sa tubig
habang ang dugo ay dumadaloy mula sa bawat kamay,
mangyaring patawarin sila oh Ama
sapagkat hindi nila maintindihan".

Ito ay si Pilato na nakasulat sa itaas ng aking ulo,
sa Griyego, Latin at Hebreo,
sa isang kahoy na plaka na maaaring mabasa:
'Si Jesus na Nazareno na Hari ng bawat Judio'.

Kapag sa alas-3 ng gabi, kailangan kong umalis
upang ang mga henerasyon sa hinaharap ay maniwala,
ang ilang mga sinasabi ko sinabi ito simpleng parirala ng tatlo:

"Ako ay nauuhaw"


Ang isa ay malapit na, nagmamadali sa akin
na may isang espongha na nabasa sa maasim na alak
ngunit ang iba sa paligid ay nagsabi ng "Hayaan siyang maging!",
upang makita kung ililigtas ako ng Diyos sa oras.

Ito ay sa ikatlong araw na ako rosas
pagkatapos na ipako sa krus
at alam ng bawat mabait na puso,
para sa bawat isa sa iyo na namatay ako.

Tatlong kababaihan na may pampalasa ay matamis,
ay dumating upang aliwin ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pagpapahid sa akin
datapuwa't ako'y nauna sa kanila, sa Galilea
sapagkat ito ay naroroon namin.

Sa aking mga disipulo sa likod ng mga pintuan,
Dumating ako nang dalawang beses upang marinig
pagkatapos ay malapit sa dagat ng Tiberieas baybayin,
ibig sabihin ang pagbisita na ito ay ang aking ikatlong.

Tinanong ko si Simon Pedro ng tatlong tanong
alam na sasagutin niya ito
ang aking walang hanggang pagmamahal ay ibinigay sa mga araling ito,
upang makakuha ng lahat ng hinaharap.

Lahat ng kapangyarihan sa Langit at sa Lupa
ay ibinigay sa akin sa araw,
na kilala ko mula sa aking kapanganakan
Gusto kong umakyat na may mas maraming sabihin.

Ngunit, upang maunawaan ng lahat ng mga bansa
umaasa na ang lahat ng tao ay darating upang marinig ito
ang aking mga disipulo ay ipinadala upang magbautismo,
"sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo".

Tulad ng isang magnanakaw sa gabi,
Ako ay papunta sa iyo
bagaman naniniwala ang ilan na ito ay hindi totoo,
Dalangin ko ang iyong puso ay kumikinang sa aking liwanag.

Hindi ito isang mystical pagkakataon
na ang kuwento ng aking buhay ay may mga pattern-ng-tatlo
dapat mong malaman ang kahalagahan nito
dahil ang aking pagmamahal sa iyo ay hindi pinabayaan sa iyo.Poem initially copyrighted in 1979
Record of Web Page Modification: Wednesday, March 27th, 2013, 9:15 AM
Updated Posting: Friday, 11th May 2018... 10:46 AM
Latest Update: Tuesday, 2nd October 2018... 11:41 AM
Your Questions, Comments or Additional Information are welcomed:
Herb O. Buckland
herbobuckland@hotmail.com